Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, wanneer u als consument een bestelling plaatst via www.cvchef.nl. De overeenkomst wordt gesloten tussen de consument en cvchef.nl. Door gebruik te maken van de website www.cvchef.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Cvchef.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.
 • Door een bestelling te plaatsen, accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend.
 • De overeenkomst komt via de website (elektronisch) tot stand. Cvchef.nl draagt er zorg voor dat de overdracht van data beveiligd is.
 • Cvchef.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kleurverschillen tussen de beelden die u op uw beeldscherm ziet en de beelden die u afdrukt middels een (thuis)printer.
 • Cvchef.nl geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

Prijzen

 • De prijzen die op de website worden getoond, zijn van toepassing op bestellingen die op de website worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw.
 • Cvchef.nl behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Cvchef.nl zal ten allen tijden proberen de consument op de hoogte te stellen van eventuele prijswijzigingen.

Betalen

 • Cvchef.nl biedt de volgende betaalwijzen aan: IDEAL en PayPal.
 • Cvchef.nl heeft het recht om de consument al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 • U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota’s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

Herroepingsrecht

 • Aankoop gaat digitaal, door middel van de betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en dat u afziet van het herroepingsrecht. Annuleren/retourneren is dan niet meer mogelijk.

Overdraagbaarheid en eigendomsvoorbehoud

 • De bestellingen gedaan op cvchef.nl worden op naam geregistreerd. De cv sjablonen en andere producten mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de sjablonen te kopiëren en/of door te geven. 
 • Het is niet toegestaan om de rechten van de producten van cvchef.nl zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen aan derden.
 • U stemt ermee in dat de bestanden op cvchef.nl, licentiegevers en/of gebruikers van cvchef.nl, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, niet gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die cvchef.nl verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 • U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit bewerkstelligen door een email te sturen naar info@cvchef.nl.

Overmacht

 • In geval van overmacht is cvchef.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij technische problemen, onderbrekingen in de stroomvoorziening, tele-/computercommunicatie of andere vormen van communicatie, gewijzigde overheidsmaatregelen, blikseminslagen, branden, algemene arbeidsconflicten.
 • Cvchef.nl garandeert niet dat de website ten allen tijden en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de Internetverbinding of fouten/gebreken. Cvchef.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website.

Gegevens

cvchef.nl
Ronald Ketellapperstraat 67
2041 EM Zandvoort
info@cvchef.nl
+31 6 55 79 85 56

KvK nummer: 69931895
Btw-identificatienummer: NL858069623B01

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door cvchef.nl op 15 september 2018.